جهت تماس با گروه ویراستاری آکادمیک از ایمیل زیر استفاده نمایید. 

ایمیل مرکز (برای ارسال سفارشات ویراستاری و ترجمه):  thesisedit.ir@gmail.com