پس از دریافت متون ویرایش شده، می توانید تغییرات اعمال شده بر متن اصلی تان را توسط Track Changes مشاهده فرمایید. چنانچه با این قابلیت آشنایی ندارید، لطفا به یکی از آدرس های زیر مراجعه فرمایید و یا این راهنمای فارسی را مطالعه فرمایید:

http://office.microsoft.com/en-001/word-help/track-changes-HA102840151.aspx

http://shaunakelly.com/word/sharing/howtrackchangesworks.html