شرایط پشتیبانی و گارانتی:

  1. چنانچه مقالات ویرایش شده و یا ترجمه شده توسط گروه بدلیل مشکلات نگارشی رد شوند، گروه ویراستاری آکادمیک موظف است این گونه مقالات را تا زمان پذیرش نهایی و بصورت رایگان ویراستاری نماید.
  2. موارد تحت پشتیبانی حائذ اولویت خواهند بود.
  3. گروه هیچ گونه مسئولیتی در قبال عدم پذیرش مقاله بدلایل محتوایی و فنی نخواهد داشت. چراکه خدمات ارائه شده توسط گروه تنها درخصوص نحوه نگارش درست آکادمیک می باشد. خواهشمند است دانش پژوهان محترم، قبل از ارسال درخواست خود برای پشتیبانی این موضوع را مد نظر داشته باشند.
  4. چنانچه مقاله ویراستاری شده توسط این گروه بوسیله خود دانشجو و یا اساتید مشاور ایشان تغییر نماید و مقاله بدلیل  مشکلات نگارشی در قسمت های تغییر یافته رد شود، آنگاه مقاله از پشتیبانی گروه خارج شده و ویراستاری مجدد آن شامل هزینه خواهد بود. لذا خواهشمند است ویراستاری مقاله را در آخرین مرحله قرار دهید تا تمامی تغییرات اعمال شده از سوی اساتید محترم، توسط این گروه مورد بررسی قرار گرفته شوند.
  5. چنانچه در دوره پشتیبانی و برای ویراستاری های بعدی یک مقاله ، نیازمندی های دانش پژوه متفاوت باشد (بطور مثال تقاضای بازنویسی مقاله را داشته باشد یا بدلیل متفاوت بودن گروه علمی منتشر کننده مقاله، تغییر فرمت مورد تقاضا باشد)، این خدمات جزو پشتیبانی محسوب نشده و مبلغ این خدمات طبق تعرفه گروه از دانش پژوه اخذ خواهد شد.
  6. جهت استفاده از خدمات پشتیبانی، دانش پژوه می بایست “مقاله ارسال شده به گروه منتشر کننده”، نظرات داوران، و مصادیق اشکالات موجود در مقاله که توسط داوران ذکر شده است را برای گروه ویراستاری آکادمیک ارسال نماید.